مرجان شکری
متولد خرداد 1361
کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه تهران
از سال 1380 تاکنون فعالیت هنری خود را آغاز نموده .
1384 نمایشگاه گروهی گالری شیرین
1385 نمایشگاه انفرادی گالری شیرین
1387 نمایشگاه گروهی گالری خاکزاد
1388 نمایشگاه گروهی گالری باروک
1390 نمایشگاه انفرادی گالری آرت سنتر
1392 نمایشگاه انفرادی گالری آرت سنتر
1394 نمایشگاه انفرادی گالری آریانا

Marjan Shokry